Avfallsmengder 2020

Totalmengder

I 2020 var de totale mengdene husholdningsavfall 49266 tonn. Dette utgjør 524 kg pr innbygger, og er en økning på hele 36 kg pr innbygger fra 2019. Totalt opplevde vi en 10 % økning i innsamlede og mottatte mengder, og den største økningen skjedde på gjenvinningsstasjonene. Vi ser også en relativt stor økning i matavfallsmengdene, på 6 % fra 2019.
Vi tror at økningene i matavfallsmengder og på gjenvinningsstasjonene er et resultat av koronatiltakene. Mindre reising, mer hjemmekontor og færre restaurantbesøk har forflyttet disse matavfallsmengdene til folks private avfallsbeholdere. Mange har også hatt både mer tid og penger til overs som de kunne bruke på hus, hjem og oppussing, og produserte dermed mer grovavfall.

Hva kaster innbyggerne?

Fordelingen hjemme i dunkene viser at 37 % er matavfall, 33 % er restavfall, 22 % er papp og papir, 7 % glass- og metallemballasje og 5 % er plastemballasje.

På gjenvinningsstasjonene dominerer trevirke, restavfall og hageavfall.INNHOLDET I RESTAVFALLET

Vi gjør jevnlige analyser av restavfallet for å se hvor godt avfallet faktisk sorteres. I en vanlig restavfallsdunk befinner det seg mye mer enn restavfall, og det er mye av dette som kunne vært sortert i en av de andre dunkene: Stor aktivitet på gjenvinningsstasjoner

Mengder avfall innlevert på gjenvinningsstasjonene økte med 15 % fra 2019 til 2020. Sammenlignet med 2016 er økningen 22 %. Da koronatiltakene bremset opp det meste av innbyggernes vanlige aktiviteter våren 2020, var det tydelig at rydding i hus og hage var noe en kunne fokusere på. Mange gikk nok også i gang med oppussingsprosjekter, og pengene som ellers ville vært brukt på reising valgte nok mange å benytte på hus og hjem.
Den aller største økningen på gjenvinningsstasjonene ser vi nemlig på trevirke, der vi fikk inn 28 % mer vanlig trevirke og 36 % mer impregnert trevirke enn i 2019.

Besøkstallene har også gått videre opp i 2020, men på grunn av noen tekniske feil med registreringen er tallet et resultat av noe estimering.


Avfall som sorteres og behandles

Innherred Renovasjon behandlingsavdeling tok imot totalt 57664 tonn avfall i 2020. Dette består av både innsamlet og innlevert husholdningsavfall fra Innherred Renovasjons abonnenter, husholdningsavfall fra gjenvinningsstasjoner hos andre renovasjonsselskap, og en stor andel næringsavfall. På sorteringsanlegget på Mule mottok vi 22002 tonn avfall, hvorav 52 % var næringsavfall og 48 % husholdningsavfall. På deponiet i Skjørdalen i Verdal tok vi imot 35 662 tonn avfall, hvorav 89 % var næringsavfall.Materialgjenvinningsgrad

IR oppnådde i 2020 en materialgjenvinningsgrad på 53,4 %. Materialgjenvinning er å gjenvinne avfall slik at materialer eller stoff kan benyttes som resirkulerte råvarer. Det vil si at 53, 4 % av alt avfallet vi samlet inn og tok imot ble sendt videre produksjon av ny råvare. Dette er den høyeste andelen IR har registrert noen gang, og vi ligger blant de beste i landet. Gjennomsnittet for Norge som helhet er 41 %. I 2020 har vi dermed nådd kravet fra EU på 50 %. Likevel har vi fortsatt mye å strekke oss etter. Innen 2035 er kravet 65 %.

EUs kommende materialgjenvinningskrav som Norge må følge:

2020

2025

2030

2035

Husholdningsavfall og lignende

50 %

55 %

60 %

65 %

All emballasje

60 %

70 %

Plastemballasje

50 %

55 %

Hva skjer med avfallet?

Avfallet IR henter og tar imot, blir sendt videre til ombruk, materialgjenvinning, forbrenning eller deponering. Avfallshierarkiet, eller avfallspyramiden, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

For IR fordeler avfallsmengdene seg slik i pyramiden:

Ombruk

1 %

Materialgjenvinning

53 %

Forbrenning

45 %

Deponi

1 %

Avfallsmengder i 2020

Levert på gjenvinningsstasjon: 29 640 tonn

Innsamlet hjemme og på returpunkt: 19 626 tonn

Totalt 49 266 tonn

vår visjon: itjnå e søppel!

Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert. Vår forretningsidé: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no