Årsberetning og regnskap 2020

Regnskap og noter

årsberetning 2020

1. Innherred Renovasjon IKS – virksomhet

Innherred Renovasjon IKS er renovasjonsselskapet for 9 kommuner i Trøndelag. Selskapets formål er å løse eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Innherred Renovasjon IKS skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå.

Selskapet oppnår en materialgjenvinningsgrad på 53,4 %, som betyr at innbyggerne sammen med selskapet er blant de aller beste i landet på kildesortering. Samtidig har selskapet en av de laveste enhetskostnadene pr tonn avfall i regionen.

Innherred Renovasjon IKS har ansvar for husholdningsavfallet til 90 100 innbyggere (35 900 abonnement), renovasjon for 12 200 fritidsboliger/hytter, og slaminnsamling i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Malvik, Selbu, Meråker, Tydal og Frosta.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Mule i Levanger kommune. Her har vi også et behandlingsanlegg der avfall sorteres og pakkes for videre transport. I tillegg har Innherred Renovasjon IKS gjenvinningsstasjoner i alle 9 eierkommunene, samt bruktbutikker i Levanger og Stjørdal. Selskapet driver også eget deponi i Skjørdalen i Verdal kommune.

Innherred Renovasjon IKS ble etablert i 1985. Selskapet har helt fra starten av vært en innovativ aktør i bransjen og en pådriver for å utvikle bransjen i retning mot kildesortering og ombruk. Innherred Renovasjon IKS er et av de ledende avfallsselskap i Norge, og selskapets visjon er «Itjnå e søppel».

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon IKS, og det heleide datterselskapet Retura IR AS. Retura IR AS er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS har inngått avtaler med datterselskapet Retura IR AS, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.

Konsernet Innherred Renovasjon IKS er deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro AS, ReTrans Midt AS, Trøndelag Gjenvinning AS, Jordfabrikken AS, Røros Container og Miljø AS, EMG AS og Bil1Din Verdal AS er tilknyttede selskap (selskap hvor eierandelen er mellom 20 og 50 %). I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.

Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsrenovasjon og septikinnsamling, og skal gi innbyggerne i kommunene best mulige tjenester. Dette innebærer også at vi kjøper tjenester som er nødvendig, og følger opp avtaler knyttet til dette.

Selskapet vedtok i 2020 ny strategiplan for perioden 2020-2025. Strategiplanen slår fast at selskapet jobber mot EUs mål på 55 % materialgjenvinning innen 2025, 60 % innen 2030, og 65 % innen 2035.

Selskapet jobber aktivt for å legge til rette for at vi i samarbeid med våre eierkommuner og innbyggere skal nå disse målene innen materialgjenvinning og ombruk.

Det er arbeidet med å harmonisere renovasjonsforskrifter i regionen siden 2019. Dessverre ble planlagt høring i våre eierkommuner avbrutt pga av Covid-19 og utfordringer med dialogmøter. Arbeidet vil fullføres så snart som mulig.

I 2020 erfarte vi hele 10 % økte avfallsmengder. Både innsamlet avfall fra husholdningene og avfall levert på gjenvinningsstasjonene økte.

I 2020 ble administrasjonsbygget på Mule utvidet, og vårt anlegg på Ørin i Verdal ble solgt. Administrasjonsbygget ble bygget med høyt fokus på miljø, bla er det benyttet sponplater laget av resirkulert treverk fra Retura IR AS sitt anlegg på Skogn.

Det er startet arbeid med bygging av ny gjenvinningsstasjon i Meråker. Det er kjøpt tomtearealer og bygging er i gang. Denne vil stå ferdig i 2021.

Selskapet investerte i 2020 for 39 mill.. Investeringene er finansiert med opptak av nye langsiktig lån. Flere av selskapets investeringer har fått innvilget grønne lån, bla innsamlingsordningen for glass og metall.

I 2020 gjorde alle eiere av Ecopro AS vedtak om forlenget enerett til selskapet. Dette innebærer at Ecopro AS vil motta matavfall fra 50 kommuner de neste 20 årene, noe som sikrer aktivitet og fordeling av kostnader over tid.

Styret er opptatt av å balansere kostnader for innbyggerne og økte miljøkrav.

2. Arbeidsmiljø, skader og ulykker

Det totale sykefraværet for konsernet var i 2020 9,3 % (7,2 %). Morselskapet hadde et sykefravær på 9,5 % (6,4 %), der langtidsfravær utgjør 7,4 % (5,6 %).

Datterselskapet Retura IR AS har et samlet sykefravær på 8,6 % (10,9 %), der langtidsfravær utgjør 7,1 % (10,3 %).

Konsernet har som mål å ha et sykefravær som ikke overstiger 7 %.

Årets fravær kan ikke tilskrives arbeidsmiljømessige forhold.     

Innherred Renovasjon IKS arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Konsernet har avtale med Agenda HMS SA om bedriftshelsetjeneste.

Det er registrert 4 personskader med fravær i konsernet i 2020, alle 4 i morselskapet.

3. Likestilling og diskriminering

I selskapet er det ved utgangen av 2020 ansatt 56 menn (52,1 årsverk) og 23 kvinner (21,7 årsverk). Konsernet har totalt 99 ansatte (92,8 årsverk), 72 (67,1 årsverk) menn og 27 (25,7 årsverk) kvinner.

Innherred Renovasjon IKS er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

I konsernledelsen er det 3 menn og 3 kvinner.

Styret for Innherred Renovasjon IKS har 7 medlemmer, 3 kvinner og 4 menn.

Innherred Renovasjon IKS er godkjent lærlingebedrift. Det er i 2020 2 lærlinger, en kvinne og en mann.

4. Ytre miljø – miljøarbeid                

Selskapet har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene, drift av 9 gjenvinningsstasjoner og flere andre egne anlegg. Selskapet samler også inn slam fra både private slamavskillere/septiktanker og kommunale renseanlegg. Disse aktivitetene kan påvirke miljøet. Innherred Renovasjon IKS arbeider bevisst med at all virksomhet skal skje med minimale belastninger på det ytre miljø og med høy kvalitet.

For selskapets deponi foreligger det et etterdriftsansvar, og selskapet avsetter årlig midler for å dekke fremtidige kostnader med deponiet.

I forbindelse med kjøp av tjenester stilles det strenge krav til de parter Innherred Renovasjon IKS inngår avtale med.  Selskapet er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001. Det foretas årlig ekstern revisjon.

                                               

5. Framtidsutsikter

Avfallspolitikken har de siste årene endret seg og tatt viktige steg fra en lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Bransjen står foran store endringer i årene som kommer for å bidra til utnyttelse av ressurser gjennom gjenbruk og materialgjenvinning.

Styret har fokus på at gebyrkostnadene for innbyggerne skal holdes så lave som mulig. Samtidig ser vi at det er nødvendig å gjøre investeringer og å utvikle tjenestene videre for å oppnå miljømål.

Den enkelte kommune vil i fremtiden få direkte krav om å dokumentere materialgjenvinningsgraden, og Innherred Renovasjon IKS vil være et godt verktøy for eierne. Økte nasjonale krav vil medføre risiko for økte kostnader, men gode måltall for materialgjenvinning og ombruk så langt viser at våre innbyggere og eiere har svært gode forutsetninger for å nå EUs målsatte materialgjenvinningsgrad.

Styret er opptatt av å hente ut mulige gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid med andre. Selskapet deltar i flere samarbeidsprosjekt blant renovasjonsselskapene i Trøndelag, og det utvikler seg stadig tettere samarbeid. Sammen med andre renovasjonsselskap i regionen ble det tatt initiativ til etablering av en klyngesatsing innenfor sirkulærøkonomi i Midt-Norge. I mai 2020 ble CivacCircular Values Cluster – etablert. Målet er å bidra til å realisere nye regionale industrielle satsinger som kan bidra til å nå målene om en effektiv sirkulærøkonomi.

Sammen med 5 andre renovasjonsselskaper fikk vi i 2020 tilskudd for å gjennomføre en satsing på digitale verktøy. Målet er å møte fremtidens krav til bla rapportering og kommunikasjon på en god måte.

Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av resultat og utvikling av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.2020.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

I Norge og resten av verden er det innført vesentlige tiltak for å redusere risiko for Covid 19-smitte. Dette har påvirket drift av selskapet ved at avfallsmengdene økte med hele 10%. Økte avfallsmengder kan tilskrives at folk har vært mere hjemme i 2020. Selskapets ansatte og kunder har vært belastet med tiltak for å redusere risiko for smitteutbrudd.

6. Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko   

Innherred Renovasjon IKS driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall. Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen markeds- og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra medlemskommunene og lånene gis til samme vilkår som kommunene har. Renovasjonsgebyret kreves inn 2 ganger pr år. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

7. Samfunnsansvar

Innherred Renovasjon IKS sin hovedoppgave er å ivareta eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Selskapet har som mål å levere godt innenfor kundetilfredshet, bærekraftig miljø,  medarbeidertilfredshet, gebyrutvikling og innovasjon.

Innherred Renovasjon IKS har i alle år hatt fokus på materialgjenvinning. EU har i sin reviderte avfallspolitikk flyttet fokus fra energiutnyttelse til materialgjenvinning. Innherred Renovasjon har posisjonert seg ved ulike tiltak knyttet til kildesortering slik at selskapet stadfester seg som ledende avfallsaktør.

I forbindelse med Covid-19-pandemien så vi tydelig at selskapet utfører samfunnskritiske oppgaver både innenfor renovasjon og slambehandling.

8. Årsregnskap og disponeringer

Innherred Renovasjon IKS sitt resultat før skatt ble i 2020 et overskudd på

NOK 921 662. Det positive resultatet i morselskapet er en følge av relativt stor aktivitet knyttet til drift av deponi. I tillegg er det bokført gevinst fra salg av aktiva.

Fra og med driftsåret 2020 betjenes ikke lengre innbyggere i Leksvik av Innherred Renovasjon IKS. Dette medfører en omsetningsreduksjon i størrelsesorden 5 mill. i forhold til 2019.

Innherred Renovasjon IKS er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som betraktes som behandling av næringsavfall. Resultat etter skatt ble et underskudd på NOK -313 943.

Gebyrutviklingen er holdt lavere enn kostnadsøkningen, og dette medfører justering av selvkostfondene for husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon.

Regelverket for beregning av gebyr for avfallstjenesten krever at inntekter og kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn i påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond.

Innherred Renovasjon IKS har selvkostområdene husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon. I tillegg har Tydal kommune et negativt fond som i 2020 er tilbakebetalt gjennom innkreving av tilleggsgebyr fra innbyggerne i kommunen. Slam hentet hos abonnentene utføres til selvkost.

Det samme gjelder behandling av slam fra kommunale renseanlegg og

innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall.

Disse aktivitetene håndteres på tilsvarende måte som selvkostfondene i kommunene med egne selvkostfond.

Resultat for selvkostområdene og status for selvkostfondene er slik:

Pliktig selvkostområde Saldo 31.12.2019 Resultat 2020 Tilførte renter Saldo 31.12.2020
Husholdningsrenovasjon 7 118 737 -4 106 657 98 950 3 111 030
Hytterenovasjon 1 141 219 -306 327 15 863 850 755
Tydal kommune -60 899 60 899  
Slam abonnenter 2 384 273 208 527 33 141 2 625 941
         
     

 

 

 

 
         
Selvkostområde Saldo 31.12.2019 Resultat 2020

Tilførte

renter

Saldo 31.12.2020
Slam kommunale renseanlegg -997 850 1 044 201   46 351
Kommunalt næringsavfall 149 040 17 550   166 590

Etter lovpålagte reguleringer av selvkostfond, framkommer et netto overskudd etter skatt på 2 619 910.

Overskuddet foreslås disponert slik:

Overført til egenkapital 2 619 910

Konsernets samlede årsresultat er et overskudd etter skatt på 4 620 073, mot et underskudd i 2019 på 7 147 795. Hovedårsaken til den positive utviklingen er i tillegg til bedre resultat i morselskapet, at Retura IR AS og Trøndelag gjenvinning AS leverer betydelig bedre resultater enn året før.

I konsernregnskapet inngår Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et positivt resultat på 2 617 058 (se for øvrig note 11 i årsregnskapet).

Konsernet hefter ikke for de enkelte datter- og tilknyttede selskap sine resultat, ut over innskutt aksjekapital.

Resultat etter skatt

Innherred Renovasjon IKS

-313943

Retura IR AS

      2 316958

Tilknyttede selskap IR konsern sin andel:

Ecopro AS

421 195

Trøndelag Gjenvinning AS

Jordfabrikken AS

Retrans Midt AS

Røros Container og Miljø AS

Avskrivning goodwill RCM

EMG AS

Bil1Din Verdal AS

Sum tilknyttede selskap

2 512 680

– 89 945

– 41 961

305 589

-331 241

-11 152

-148 107

2 617 058

Konsernresultat

4 620 073

Levanger 09.04.2021

Ole Tronstad

STYRELEDER

Magni Astrid Fossbakken

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Knut Kvitvang Røflo

STYREMEDLEM

Ingunn Kjelstad

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Geir Tore Leira

DIREKTØR

regnskap 2020

Ole Tronstad

STYRELEDER

Magni Astrid Fossbakken

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Knut Kvitvang Røflo

STYREMEDLEM

Ingunn Kjelstad

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Geir Tore Leira

DIREKTØR

Noter 2020

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med 20-50 % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
Mor- og datterselskaper

Eierandel

Innherred Renovasjon IKS (morselskap)          
Retura IR AS 100 %
Tilknyttede selskap

Eierandel

Ecopro AS                                                                                      28,21 %
Trøndelag Gjenvinning AS                                                                            50,00 %
Rørøs Container og Miljø AS                                                                       50,00 %

Retrans Midt AS                                                                                          

33,33 %

Jordfabrikken AS                                                                                       

40,00 %

Bil1Din Verdal 

40,00%

Emg AS

33,33%

 

 

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger

resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.

Konsolideringsprinsipper

Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (opptjeningsprinsippet). Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen (opptjeningsprinsippet).

Kostnader

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet)

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter).

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til reduksjon av kostprisen.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til salg.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Pensjoner

Selskapene i konsernet har ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til et forsikringsselskap.

En ytelsesbasert pensjonsordning er en ordning som definerer pensjonsutbetalingen som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

Skatt

Morselskapet Innherred Renovasjon IKS er ikke skattepliktig for sin virksomhet i 2020 som er knyttet til lovpålagte tjenester. Skatteplikten omfatter all øvrig aktivitet.

Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 

Årsberetning 2020
Årsberetning 2020
Årsregnskap og balanse 2020
Årsregnskap og balanse 2020
Noter til regnskapet 2020
Noter til regnskapet 2020
Revisjonsberetning 2020
Revisjonsberetning 2020

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no